ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 16 กันยายน 2564 | แก้ไข

น พ. ย ง แ น ะ ข้ อ มู ล ค น เ ค ย ติ ด CV-19 ฉี ด วั ค ซี น ค ร บ 2 เ ข็ ม

ศ. น พ . ย ง ภู่ ว ร ว ร ร ณ หั ว  ห น้ า ศู น ย์ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ท า ง ด้ า น ไ ว รั ส วิ ท ย า ค ลิ นิ ก ภ า ค วิ ช า กุ ม า ร เ ว ช ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊ก ใ ห้ ข้ อ มู ล ก  า ร ใ ห้ วั ค ซี นสำหรับผู้ที่เคย ติ ด เ ชื้ อ CV-19 แล้ว ระบุว่า

การให้ วั ค ซี น ในผู้ที่ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 แล้ว จาก ข้ อ มู ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ที่ศูนย์ ในการให้ วั ค ซี น หลังการ ติ ด เ ชื้ อ และ ต ร ว จ ภู มิ ต้ า น ท า น นำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นแนวทางที่ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ขได้ พิ จ า ร ณ ากำหนดเป็นแนวทาง ผู้ที่ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 ไม่เคยได้รับ วั ค ซี น มาก่อน หรือได้รับ ไ ม่ ครบ 2 เ ข็ ม ควรได้รับ วั ค ซี นอีก 1 ครั้ง หลังจาก ติ ด เ ชื้ อ 1 เดือนขึ้นไป

วั ค ซี น ที่ใช้ ควรเป็น วั ค ซี น ก ร ะ ตุ้ น คือ ไ ว รั ส เ ว ก เ ต อ ร์ หรือ m R N A ผู้ที่ ติ ด เ ชื้ อ และเคยได้รับ วั ค ซี น ครบ 2 ครั้งมาก่อนโดยครั้งที่ 2 ก่อน 14 วัน ไ ม่ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับ วั ค ซี น ในขณะนี้ รอจนกระทั่งมี วั ค ซี น ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ แล้วค่อย ก ร ะ ตุ้ น น่าจะเป็นปีหน้า

สำหรับ จำ น ว น การได้รับ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 15 ก.ย. 2564) รวม 42,477,514 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภาพ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 15 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่วประเทศ 830,413 โ ด ส

  • เ ข็ ม ที่ 1 : 316,107 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 512,728 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 1,578 ร า ย

จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ส ะ ส ม : 28,085,202 ราย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น ทั้งหมด) จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 2 ส ะ ส ม : 13,773,184 ร า ย (จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี นครบตาม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 619,128 ร า ย

ขอบคุณข้อมูลจาก : Yong Poovorawan

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ