ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 15 กันยายน 2564 | แก้ไข

ร ถ ฉี ด วั ค ซี น BMV ใ ห้ บ ริ ก า ร ค น ไ ร้ บ้ า น 3 ย่ า น สำ คั ญ

จำ น ว น ผู้ ป่ ว ย ร า ย เขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 รวม 50 เขต มี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ 2,134 ร า ย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) กรุงเทพเหนือ 242 ร า ย กรุงเทพกลาง 285 ร า ย กรุงเทพใต้ 356 ร า ย กรุงเทพตะวันออก 416 ร า ย กรุงธนเหนือ 430 ร า ย กรุงธนใต้ 292 ร า ย อยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ ข ณ ะ ป่ ว ย 113 ร า ย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้ บ ริ ก า ร ห น่ ว ย ฉี ด วั ค ซี น เคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit: BMV) ว่า วันนี้ (15 ก.ย. 64) ห น่ ว ย ฉี ด วั ค ซี น BMV ได้ออกเคลื่อนที่ไป ฉี ด วั ค ซี น ให้ แ ก่ ค น ไ ร้ บ้าน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จุดที่ 2 สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน และจุดที่ 3 บริเวณถนนนานา เขตคลองเตย

ซึ่งทุก ขั้ น ต อ น ส า ม า ร ถให้ บ ริ ก า ร เ บ็ ด เ ส ร็ จภายใน BMV คัน ตั้งแต่การ คั ด ก ร อ ง เ บื้ อ ง ต้นและให้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ลงนามยินยอมรับ บ ริ ก า ร วั ค ซี น จากนั้น ยื น ยั น ตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) และรับการ ฉี ด วั ค ซี น พักรอสังเกตอาการ 30 นาที และ รั บ ใ บ นั ด เ ข็ ม ที่ 2 โดยสำนักงานเขตและ ศู น ย์บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ในพื้นที่ได้ สำ ร ว จ คน ไ ร้ บ้ า น ที่ยัง ไ ม่ ไ ด้ รับการ ฉี ด วั ค ซี น และประสานรถ BMV เคลื่อนที่ไป ฉี ด เพิ่มเติมต่อไป

สำหรับ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) จัดขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ บ ริ ก า ร วั ค ซี น เ ชิ ง รุ ก แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึง วั ค ซี น ได้ความ ส ะ ด ว ก ไ ม่ ต้องเดินทางไกล ช่ ว ย ล ด ความ เ สี่ ย ง ก า ร ติ ด เ ชื้ อ CV-19 เนื่องจากรถ BMV สามารถเคลื่อน ย้ า ย จุ ด ฉี ด ไปตามชุมชนต่าง ๆ ได้ ร ว ด เ ร็ ว ไ ม่ แ อ อั ด และใช้เวลารอ ฉี ด ไ ม่ นาน

เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่จะสำรวจและ จั ด ร ะ บ บ ผู้ที่จะเข้ามา รั บ วั ค ซี นล่วงหน้า ทั้งกลุ่ม ค น ไ ร้ บ้ า น และผู้ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เข้าถึง เ ท ค โ น โ ล ยี ในการจองรับ บ ริ ก า ร วั ค ซี น ทางช่องทางอื่น ๆ ได้ รวมถึงหากพบมีการ ร ะ บ า ด เ ป็ น ก ลุ่ ม ก้ อ น (ค ลั ส เ ต อ ร์) รถ BMV ส า ม า ร ถ เข้าพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ ได้ ทั น ที เพื่อ บ ริ ก า ร วั ค ซี น ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กันให้แก่ชาวชุมชน

โดย กทม. มีความพร้อมจัด “ห น่ ว ย ฉี ด วั ค ซี น เ ค ลื่ อ น ที่ กทม.” ฉี ด วั ค ซี น ให้กับคน กทม. ที่ไ ม่ พร้อมเดินทางไปยัง จุ ด ฉี ด หรือโรงพยาบาล อำนวยความ ส ะ ด ว ก ที่จะทำให้ทุกคนได้รับการ ฉี ด วั ค ซี น อย่างทั่วถึงและได้เร็วมากขึ้น เพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น อย่างทั่วถึง ใ ห้ ไ ด้ เ ร็ ว ที่ สุ ด

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ