ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 15 กันยายน 2564 | แก้ไข

ก ท ม. พ ร้ อ ม รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ

จำ น ว น ผู้ ป่ ว ย ร า ย เขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 รวม 50 เขต มี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ 2,134 ร า ย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) กรุงเทพเหนือ 242 ร า ย กรุงเทพกลาง 285 ร า ย กรุงเทพใต้ 356 ร า ย กรุงเทพตะวันออก 416 ร า ย กรุงธนเหนือ 430 ร า ย กรุงธนใต้ 292 ร า ย อยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ ข ณ ะ ป่ ว ย 113 ร า ย

ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานคร หารือ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแผนการเตรียมเปิดพื้นที่กทม.รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า กทม.มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ในขณะนี้การ ฉี ด วั ค ซี นในพื้นที่กรุงเทพฯยัง ไ ม่ ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 70% ได้ทุกเขต

ซึ่งคาดว่าต้นเดือนตุลาคมนี้ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ วี ค ซี น ค ร บ ทุ ก เ ข ต ประกอบกับต้อง เ ว้ น ระยะเวลาการ ฉี ด วั ค ซี น เ ข็ ม 2 แ อ ส ต ร้ า เ ซ น เ น ก้ า ที่ใช้เวลา 8-12 สัปดาห์ จึงสรุปร่วมกันว่า กรุงเทพฯจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ฉี ด วั ค ซี น แล้วมาเที่ยวไทยได้โดย ไ ม่ กั ก ตั ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โดยจะเปิดให้เที่ยวพร้อมกันทุกเขตในกรุงเทพ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะวางแผนสำหรับการ ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ของประชาชนที่อาศั ย ในกรุงเทพมหานครทุกคน กัย ห น่ ว ย ง า น ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ส่วนอีก 4 จังหวัด คือ หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.เมือง อ.แม่ริม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ.บางละมุง(พัทยา)-สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมเปิด 1 ตุลาคมนี้ พื้นที่ไหนพร้อมก็เดินหน้าเปิดไปก่อน แต่การดำเนินการจะต้องอยู่บน พื้ น ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย และ ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั นCV-19

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ